Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường 환경보호계획 Environmental Protection Plan

Tại sao cần Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường?

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một tài liệu chi tiết và tổng thể mô tả các biện pháp và hành động nhằm đảm bảo rằng hoạt động sản xuất, kinh doanh không gây hại đến môi trường. Kế hoạch này giúp thiết lập một khung pháp lý, kỹ thuật và quản lý để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe cộng đồng.
– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
– Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường ngày 13 tháng 5 năm 2019;
– Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;
– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Kế hoạch bảo vệ môi trường 환경보호계획 Environmental Protection Plan

Quy Trình Xây Dựng Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

 1. Xác Định Các Yếu Tố Tác Động Môi Trường: Xác định các yếu tố có thể gây tác động đến môi trường như phát thải khí thải, xả nước thải, quản lý chất thải rắn, tiếng ồn, và các yếu tố khác.
 2. Đánh Giá Tác Động Môi Trường: Đánh giá tác động của các hoạt động đến môi trường bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu về chất lượng không khí, nước, đất và các yếu tố khác.
 3. Thiết Lập Mục Tiêu Bảo Vệ Môi Trường: Xây dựng các mục tiêu cụ thể để giảm tác động môi trường, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và cải thiện chất lượng môi trường.
 4. Lập Kế Hoạch Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường: Xác định các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động môi trường, bao gồm việc sử dụng công nghệ sạch, quản lý chất thải, kiểm soát khí thải và nước thải, và các biện pháp giám sát.
 5. Thiết Lập Hệ Thống Giám Sát: Xây dựng hệ thống theo dõi và giám sát hiệu quả để theo dõi việc thực hiện kế hoạch và đánh giá mức độ tuân thủ.

Đối Tượng Cần Thực Hiện Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động gây tác động đến môi trường. Các đối tượng cần thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm:
 1. Các Doanh Nghiệp và Cơ Sở Sản Xuất: Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cần đảm bảo rằng hoạt động của họ tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường và giảm tác động gây hại.
 2. Cơ Quan Quản Lý Môi Trường: Các cơ quan quản lý môi trường cần xác định và thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát để đảm bảo tuân thủ quy định và luật pháp về môi trường.
 3. Các Nhà Khoa Học và Chuyên Gia Môi Trường: Các chuyên gia có kiến thức về môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tác động môi trường và đề xuất các biện pháp bảo vệ.

Kế hoạch bảo vệ môi trường 환경보호계획 Environmental Protection Plan

Hồ Sơ Cần Chuẩn Bị Cho Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

Việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đòi hỏi việc chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ đầy đủ. Dưới đây là danh sách các tài liệu cần chuẩn bị:
 1. Báo Cáo Tác Động Môi Trường (EIA): Nếu hoạt động của bạn có tiềm năng tác động lớn đến môi trường, cần chuẩn bị EIA để đánh giá tác động và đề xuất biện pháp bảo vệ.
 2. Kế Hoạch Giám Sát Môi Trường: Mô tả cách thức giám sát chất lượng không khí, nước, đất và các yếu tố khác liên quan đến môi trường.
 3. Kế Hoạch Quản Lý Chất Thải: Mô tả cách thức quản lý và xử lý chất thải từ hoạt động sản xuất.
 4. Biện Pháp Bảo Vệ Môi Trường: Chi tiết các biện pháp kỹ thuật, công nghệ và quản lý để giảm tác động môi trường.
 5. Kế Hoạch Ước Tính Tài Nguyên Thiên Nhiên: Đánh giá và ước tính tài nguyên thiên nhiên bị ảnh hưởng bởi hoạt động.
 6. Hệ Thống Báo Cáo và Ghi Chép: Xây dựng hệ thống theo dõi, báo cáo và ghi chép để theo dõi việc thực hiện kế hoạch.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường

 1. Tại sao cần xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường? Kế hoạch bảo vệ môi trường giúp đảm bảo rằng hoạt động sản xuất và kinh doanh không gây hại đến môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và sức khỏe con người.
 2. Ai cần xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường? Mọi doanh nghiệp, tổ chức hoạt động có tác động đến môi trường cần xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường.
 3. Quy trình xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường như thế nào? Quy trình bao gồm xác định yếu tố tác động môi trường, đánh giá tác động, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch biện pháp, và thiết lập hệ thống giám sát.

Kết Luận

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một công cụ cần thiết để đảm bảo rằng hoạt động sản xuất và kinh doanh diễn ra một cách bền vững và hài hòa với môi trường. Tại Natural Star Vina, chúng tôi hiểu rằng việc xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường là một phần quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh, và chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn trong quá trình này để đảm bảo tuân thủ đúng quy định môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Scroll to Top