Tư Vấn Tái Sử Dụng Nước

  • Phân tích chính xác chất lượng nước
    [CP analyzer, TOC analyzer, BOD analyzer, COD analyzer, LC-OCD analyzer, SDI analyzer, MMF Test Kit] Jar Tester
  • Thiết kế hệ thống tái sử dụng nước Bio-Mighty SK, KURIFLOATER, Active Refiner, UF Membrane, RO Membrane -Bio-Mighty SK, KURIFLOATER, Act Design of unit process and analysis of economic feasibility
  • Đề xuất phương án xử lý hóa học đảm bảo tính ổn định FKURIVERTER Series, AQUAMATE Series, FLOCON Series
Scroll to Top