Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT)

Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) là gì?

Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008 nhằm quy định các giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.
Quy chuẩn này áp dụng cho nước thải sinh hoạt được thải ra từ các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Mục đích của quy chuẩn là nhằm bảo vệ nguồn nước, đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ cho mục đích sinh hoạt của con người.
Phạm vi áp dụng của QCVN 14:2008/BTNMT
 • Quy chuẩn này áp dụng cho nước thải sinh hoạt sau khi đã qua xử lý được thải ra từ các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Không áp dụng cho nước thải y tế, nước thải công nghiệp, nước mưa chảy tràn và các loại nước thải khác.

Nội dung quy định của QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn quy định giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường tiếp nhận, bao gồm:
 • Nhiệt độ
 • Màu
 • Độ mặn
 • Độ kiềm
 • Chất rắn lơ lửng (TSS)
 • Sunfua
 • Amoni
 • Tổng Nitơ
 • Tổng Phôtpho
 • Coliform
Các thông số này phản ánh đặc tính lý, hóa, vi sinh của nước thải sinh hoạt, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.
Quy Chuẩn Nước Thải Sinh Hoạt QCVN 14:2008 BTNMT

Phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm

Quy chuẩn quy định cụ thể các phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu để xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt, bao gồm:
 • Nhiệt độ: Đo tại chỗ bằng nhiệt kế <40 oC
 • Màu: Phương pháp so màu bằng mắt <50
 • Độ mặn: Phương pháp đo điện dung < 1000 mg/l
 • Độ kiềm: Phương pháp chuẩn độ pH 5,5 – 9
 • Chất rắn lơ lửng (TSS): Phương pháp cân khô <100 mg/l
 • Sunfua: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao <1 mg/l
 • Amoni: Phương pháp chuẩn độ điện thế <10 mg/l
 • Tổng Nitơ: Phương pháp oxi hóa khử <40 mg/l
 • Tổng Phôtpho: Phương pháp hấp phụ quang phổ <6 mg/l
 • Coliform: Phương pháp đếm khuẩn lạc <5000 MPN/100ml

Ý nghĩa của quy chuẩn

 • Bảo vệ nguồn nước, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt.
 • Đảm bảo nguồn nước đạt tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ mục đích sinh hoạt của con người.
 • Là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ của các tổ chức, cá nhân trong xả thải.
 • Là căn cứ để xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu

Đối tượng phải tuân thủ quy chuẩn về nước thải sinh hoạt

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải sinh hoạt phải có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
 • Các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, làng nghề phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.
 • Các cơ sở xử lý nước thải tập trung phải vận hành hệ thống xử lý đảm bảo nước thải đầu ra luôn đạt quy chuẩn.
 • Các tổ chức, cá nhân khi xả nước thải vào nguồn nước phải thực hiện quan trắc, phân tích và lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ của các tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây ô nhiễm môi trường.
Như vậy, quy chuẩn về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT đã quy định rõ các giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trước khi thải ra môi trường. Việc tuân thủ các quy định của quy chuẩn là hết sức cần thiết, giúp bảo vệ nguồn nước và môi trường sống của con người. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải có ý thức trách nhiệm trong việc xử lý nước thải đúng quy định trước khi thải ra môi trường.

Đơn vị phân tích đo lường ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Việc phân tích đo lường ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt phải được thực hiện bởi các đơn vị có giấy chứng nhận phân tích, quan trắc nước thải được nhà nước quy định đạt chuẩn. Từ đó các chỉ số phân tích mới đảm bảo đúng chuẩn mà nhà nước đưa ra, tránh làm tổn hại đến môi trường.
Cần phân tích các mẫu nước thải sinh hoạt, nước thải, khí thải công nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi. Công ty Natural Star Vina để được tư vấn miễn phí.
Scroll to Top