Tư Vấn Môi Trường

Tư Vấn Môi Trường

Đánh giá Toàn diện về Tuân thủ Môi trường tại Khu Vực Kinh doanh - Đánh giá của chúng tôi bao gồm việc cài đặt hệ thống mục tiêu để đảm bảo được giấy phép và giấy phép môi trường, không chỉ xem xét các luật môi trường mà còn các quy định bổ sung như Đạo luật An toàn và Bảo tồn Công nghiệp và Đạo luật Quản lý Chất hóa học.

Chúng tôi tiến hành một đánh giá toàn diện về các hạn chế và quy định liên quan đến vị trí của khu vực kinh doanh.

  • Hơn nữa, chúng tôi ước tính lượng khí thải và thành phần của khí thải cũng như loại chất ô nhiễm được tạo ra bởi mỗi cơ sở xả thải.
  • Dựa trên dữ liệu này, chúng tôi tùy chỉnh và thiết kế các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm hiệu quả cho mỗi cơ sở xả thải.
  • Chúng tôi thiết lập các giao thức quản lý sau cần thiết để đảm bảo trách nhiệm môi trường liên tục trong suốt hoạt động của khu vực kinh doanh.
Scroll to Top